Condicions d'ús

 

Advertiment important: us aconsellem que llegiu detingudament el contingut del present contracte que regularà la relació jurídica establerta entre vostè, com a empresari/persona física usuari de DYNASTY MOTORS, Dr. MIQUEL GIMENO FABRA, amb NIF. ES47774530-B, amb domicili a Carrer Torres 6, Els pallaresos, Tarragona, Espanya, dynastymotorsvalls@gmail.com, telèfon: (+34) 690 076 984 // (+44) (0) 7712 154 504.

Se us informa que DYNASTY MOTORS disposa del portal web www.dynastymotors.eu destinat a mantenir actualitzats els usuaris dels treballs que realitzem.

En aquest document es regula amb caràcter general els aspectes per a l'accés i la prestació dels serveis que ofereix DYNASTY MOTORS.

Com a conseqüència de l'anterior, si es tracta d'un contracte entre professionals o professional i empreses en l'àmbit de la seva activitat professional o empresarial, aquest contracte té naturalesa mercantil, i són aplicables les presents condicions legals pactades per les parts així com el règim establert al Codi de Comerç (Reial Decret de 22 d'agost de 1885 pel qual es publica el Codi de Comerç), i amb caràcter subsidiari en allò que pogués resultar aplicable, el règim establert al Codi Civil espanyol (Reial Decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi civil).

Els usuaris finals que tinguin la condició de persona física i accedeixin a contractar els serveis de DYNASTY MOTORS tindran a la seva disposició els seus propis termes i condicions d'ús sobre la base de la normativa aplicable, en particular, i sense perjudici d'una altra normativa d'aplicació, la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació, i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Les presents Condicions Generals de Contractació podran ser objecte de modificació en qualsevol moment, si bé aquesta modificació serà publicada al portal i/o posada en coneixement dels usuaris a través de l'adreça de correu electrònic subministrada per ells, amb un termini d'antelació de 30 dies a què aquesta modificació tingui efecte.

 

PRIMERA. – Informació prèvia a la contractació

Aquestes condicions generals de contractació regularan expressament les relacions sorgides entre DYNASTY MOTORS i els tercers que tinguin la condició de persones jurídiques/professionals o persones físiques, que contractin els serveis posats a la seva disposició per DYNASTY MOTORS a través del seu local o portal web. Així mateix, seran aplicables les condicions particulars i qualsevol altre acord o contracte específic que, si escau, es pugui establir entre ambdues parts en particular l'Avís Legal i Condicions d'Ús del Portal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies, disponibles a www.dynastymotors.eu.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, i la normativa de caràcter mercantil que resulta aplicable i ha estat indicada a l'apartat anterior.

En accedir i sol·licitar qualsevol dels serveis oferts per DYNASTY MOTORS, el CLIENT manifesta la seva expressa acceptació, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal, Política de Privadesa , Avís Legal i Termes d'Ús, Polítiques de Privadesa i Cookies així com si és el cas, a les Condicions Particulars que, si és el cas regulen la prestació dels serveis entre les parts conforme al que disposa el present document.

DYNASTY MOTORS informa que els tràmits necessaris per accedir a la prestació dels serveis que s'ofereixen seran els que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en persona a la recepció del vehicle, de manera que el CLIENT , amb la seva acció de lliurament de vehicle, declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als serveis oferts en aquest.

El CLIENT es compromet a facilitar en tot moment informació veraç, exacta i adequada per a la seva necessària identificació i accés als serveis oferts per DYNASTY MOTORS, sent de la seva única i exclusiva responsabilitat l'autenticitat i exactitud dels mateixos. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades pel CLIENT durant la prestació del servei s'haurà d'efectuar de conformitat amb les indicacions que si s'escau s'incloguin a la signatura de lliurament del vehicle.

 

SEGONA. – Serveis oferts i procés de compra

Descripció dels ServeisDYNASTY MOTORS posa a disposició dels CLIENTS el servei de gestió integral del manteniment del vehicle (en davant de forma indistinta “el Servei” o “els Serveis”) accessible a través de les nostres oficines o mitjançant sol·licitud per escrit al correu dynastymotorsvalls@gmail.com, de conformitat amb això es podran gestionar tots els aspectes relatius als manteniments presents i històrics del vehicle així com gestionar cites i comunicació entre ambdues parts.

Els Serveis oferts per DYNASTY MOTORS apareixeran referits al Portal web, amb indicació de les seves característiques i terminis corresponents estant per tant a disposició del CLIENT amb caràcter previ a la seva sol·licitud de serveis.

La contractació de qualsevol dels serveis oferts per DYNASTY MOTORS implicarà que aquesta només estarà obligada al compliment de les Condicions Generals de Contractació aquí establertes, de conformitat amb els serveis descrits en aquest document i/o el portal web www.dynastymotors.eu.

L'àmbit territorial de prestació dels serveis coincidirà amb l'àmbit territorial descrit al portal de DYNASTY MOTORS, que amb caràcter general es referirà a Espanya, encara que també es poden donar a qualsevol territori del globus si així ho sol·licita i requereix el client.

Pel que fa a l'àmbit subjectiu, la contractació dels serveis prestats per DYNASTY MOTORS està adreçada exclusivament a majors de 18 anys.

La descripció de les condicions i naturalesa dels serveis estaran a disposició dels CLIENTS al Portal de DYNASTY MOTORS, www.dynastymotors.eu.

 

TERCERA. – Entrada en vigor de las Condicions Generals de Contractació

Aquest document de Condicions Generals de Contractació entrarà en vigor des del moment en què el CLIENT accedeixi a la prestació de serveis per part de DYNASTY MOTORS. Des d'aquell moment, aquests usuaris manifesten que accepten i s'adhereixen de forma completa i incondicionada a les estipulacions contingudes a les presents Condicions Generals de Contractació i a qualsevol altre document que reguli la seva relació amb DYNASTY MOTORS, el qual serà posat a la seva disposició amb caràcter previ de manera clara i comprensible.

De conformitat amb allò establert a l'article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació DYNASTY MOTORS garanteix que ha exposat prèviament les presents Condicions Generals a la generalitat dels possibles usuaris del servei, CLIENTS, en data anterior que aquests poguessin contractar qualsevol bé o servei, independentment que per poder realitzar qualsevol registre o sol·licitud de servei serà necessària la prèvia acceptació de les mateixes amb el procés de registre i lliurament del vehicle.

 

QUARTA. – Obligacions de DYNASTY MOTORS

DYNASTY MOTORS, en virtut de les presents condicions generals de contractació es compromet amb els CLIENTS a les obligacions següents:

 1. Facilitar al CLIENT, tant prèviament com amb posterioritat al seu registre, la informació que aquest necessiti o requereixi en relació amb la prestació dels serveis concrets proveïts per DYNASTY MOTORS en el marc del que estipula la normativa aplicable i les presents condicions generals de contractació.
 2. Realitzar de forma diligent les tasques pròpies i necessàries per a la prestació dels serveis que són propis a DYNASTY MOTORS.
 3. Observar la deguda diligència i atenció en la prestació dels serveis propis de DYNASTY MOTORS i en la seva relació amb els CLIENTS, així com vetllar pels interessos dels mateixos en adequat equilibri amb el dels interessos dels USAURIS FINALS, ja siguin els propis CLIENTS o un tercer.
 4. Facilitar al CLIENT els canals de comunicació necessaris per tal que aquest pugui contactar amb DYNASTY MOTORS en relació amb qualsevol incidència o consulta relacionada amb els serveis prestats al vehicle.
 5. Respondre de la qualitat i qualitats de serveis prestats per DYNASTY MOTORS i que es trobin dins de la seva exclusiva capacitat de control i/o direcció.

 

CINQUENA. – Obligacions de l'Usuari “CLIENT”

El CLIENT, en registrar i sol·licitar els serveis prestats per DYNASTY MOTORS, en aplicació de les presents condicions generals de contractació, es compromet a complir amb les obligacions següents:

 1. Facilitar tota la informació i dades necessàries per al seu registre o per a la sol·licitud o prestació dels serveis oferts per DYNASTY MOTORS, comprometent-se a facilitar informació exacta i veritable, així com actualitzada a cada moment, en particular les dades relatives al “FORMULARI” i registre a la nau.
 2. Abonar el preu pels serveis prestats per DYNASTY MOTORS de conformitat amb allò estipulat en el corresponent apartat de les presents condicions generals de contractació.
 3. Mantenir actualitzades en tot moment les vostres dades identificatives i de registre i en particular la informació necessària per a la tramitació del pagament a DYNASTY MOTORS.
 4. Procedir a la gestió adequada i diligent de les seves obligacions comprometent-se en tot cas a complir amb la normativa vigent i aquestes Condicions Generals, així com altres normes reguladores del servei ofert, i en particular la normativa relativa al tractament de dades de caràcter personal dels usuaris que tinguen la condició de persona física.
 5. Tenir vigent una assegurança al vehicle al qual se li presta el servei, estant coberta en tot moment qualsevol responsabilitat o danys causats pel propi vehicle a la nau i els seus treballadors, a un tercer, o al mateix vehicle. En cas de no disposar d'assegurança obligatòria, el CLIENT es farà càrrec de qualsevol desperfecte que pugui causar el vehicle de forma accidental i/o involuntària a la nau i als seus treballadors, a un tercer, o al mateix vehicle.
 6. Qualsevol altra obligació establerta o derivada del que disposen aquestes Condicions Generals de Contractació, així com les normes i polítiques que regulen els serveis de DYNASTY MOTORS.

 

SISENA. – Preus, mitjans de pagament, prestació dels serveis.

Preu: El preu dels Serveis de DYNASTY MOTORS i les modalitats de pagament per als CLIENTS serà l'establert per ambdues parts i serà expressat a EUROS (€).

En qualsevol cas, el CLIENT, amb caràcter previ a la formalització del contracte, tindrà accés a l'import total estimat dels serveis, havent de tenir en compte que els preus dels serveis per als CLIENTS en correspondre a empreses, professionals o persones físiques, siguin del país que siguin, s'han d'afegir els impostos que, si escau, siguin aplicables.

El preu del Servei podrà ser modificat de forma unilateral i en qualsevol moment per part de DYNASTY MOTORS procedint-se a publicar l'actualització del mateix al pressupost ofert.

DYNASTY MOTORS es reserva el dret de poder oferir els seus Serveis en condicions promocionals o més avantatjoses per als CLIENTS en els termes i condicions que indiqui a les seves Condicions d'ús, sense perjudici de la qual cosa podrà modificar o retirar aquests preus i condicions promocionals sense cap requisit.

Mitjans de pagament: Els CLIENTS podran procedir al pagament del preu dels serveis a través de qualsevol dels mitjans següents:

 • Transferència bancària: al número de compte indicat a l'usuari durant el procés, ja sigui pressupost o factura final.
 • Targeta de crèdit/dèbit mitjançant TPV virtual de DYNASTY MOTORS facilitat durant el procés de compra.
 • Plataforma de pagament electrònic: Bizum.
 • En efectiu.

Prestació dels Serveis: Els Serveis contractats per part del CLIENT a través de DYNASTY MOTORS seran posats a disposició del mateix a través del pressupost ofert. El pagament del material es farà per avançat.

 

SETENA. – Durada del contracte

La vigència del pressupost oferit per DYNASTY MOTORS tindrà una vigència de 15 dies a comptar de la data d'emissió del pressupost.

Amb caràcter general, la durada de la garantia del servei prestat és de tres (3) mesos o 2.000 km des de la data d'emissió de factura.

 

VUITENA. – Responsabilitats

El CLIENT serà l'únic i exclusiu responsable de la veracitat, adequació i exactitud de totes les dades i manifestacions que inclogui als formularis que faciliti a DYNASTY MOTORS per tal de tramitar la seva alta com a usuari dels serveis o qualsevol altra comunicació que emeti amb qualsevol finalitat sent aquesta dirigida a DYNASTY MOTORS. D'aquesta manera, el CLIENT serà l'únic responsable de qualsevol omissió, inexactitud o error comès a l'hora d'emplenar les dades requerides per a la prestació dels serveis oferts per DYNASTY MOTORS.

El simple enviament per part del CLIENT d'un formulari de sol·licitud dels serveis no suposa necessàriament l'acceptació del mateix per part de DYNASTY MOTORS mentre aquesta no hagi contrastat l'exactitud de la informació i qualsevol altre extrem requerit per a l'adequada prestació de els serveis.

DYNASTY MOTORS no serà responsable del contingut, qualitat, qualitats o exercici de tercers professionals o empreses.

DYNASTY MOTORS realitzarà els seus millors esforços per tal d'assegurar la disponibilitat tècnica dels serveis i la transmissió adequada de la informació, sempre en la mesura de les seves possibilitats.

DYNASTY MOTORS únicament podrà respondre per o en relació amb la prestació dels serveis si els defectes o irregularitats són conseqüència directa d'algun acte dolós, culpós o negligent directament i exclusivament imputable a DYNASTY MOTORS.

DYNASTY MOTORS no serà responsable per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que eventualment es poguessin derivar de: l'exactitud, actualització i exhaustivitat dels continguts de la web o canals on-line; l'eventual transmissió de programari o altres elements que afectin negativament els sistemes informàtics; qualsevol altra pèrdua o dany indirecte o de caràcter conseqüència que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què l'Usuari va sol·licitar els serveis de DYNASTY MOTORS; la demora en la prestació dels serveis oferts mentre que aquesta demora o falta de compliment es degui a circumstàncies alienes al control de DYNASTY MOTORS.

DYNASTY MOTORS no serà responsable en el supòsit d'una gestió inadequada, negligent o dolosa de les seves obligacions per part del CLIENT envers els tercers, comprometent-se en tot cas el CLIENT complir amb la normativa vigent i les presents Condicions Generals així com amb la normativa a relació amb la protecció de les dades de caràcter personal.

En tot el temps transcorregut en el procés del servei prestat per DYNASTY MOTORS, el CLIENT declara que el vehicle està assegurat i compleix totes les obligacions legals per al seu ús i funcionament.

El CLIENT respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que DYNASTY MOTORS pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com qualsevol de les altres incloses a les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei amb relació a la utilització del portal web i/o els serveis contractats.

 

NOVENA. – Garanties de DYNASTY MOTORS

El règim de responsabilitat de DYNASTY MOTORS envers els CLIENTS es regirà pel que estableix el Codi de comerç, en particular els articles 325 i següents del text legal, sense perjudici de la regulació específica per als consumidors i usuaris.

DYNASTY MOTORS es compromet a posar a disposició dels seus clients els seus millors esforços per aconseguir l'excel·lència en la prestació dels seus serveis.

En aquest sentit, DYNASTY MOTORS es compromet a tramitar amb diligència les reclamacions o queixes dels CLIENTS, així com a posar-hi la més ràpida solució possible.

 

DESENA. – Confidencialitat

Ni DYNASTY MOTORS ni el CLIENT revelaran a un tercer qualsevol tipus d'informació de caràcter confidencial, secrets comercials, dades econòmiques, know-how, mètodes de treball, dades personals, informació comercial o qualsevol document de qualsevol de les dues parts que porti una esment de confidencialitat, o que de la seva naturalesa es dedueixi la seva condició de confidencial, que hagi rebut de l’altra part en relació amb la prestació dels serveis d’intermediació objecte daquestes condicions generals de contractació. Aquesta prohibició no té efecte sobre una part si compta amb el consentiment previ per escrit de l’altra part.

Les parts es comprometen a adoptar les precaucions necessàries per conservar el caràcter secret de les informacions de caràcter confidencial de l’altra com les que adopta habitualment per a les seves pròpies informacions de tal naturalesa. També s'obliguen a comunicar aquestes informacions, únicament, als empleats o persones, que, a causa de la seva posició i funció, necessitin conèixer-les per poder fer la seva feina. De totes maneres, se'ls advertirà del caràcter confidencial d'aquestes informacions i la seva responsabilitat en cas de divulgar-les il·lícitament.

Les limitacions establertes a l'apartat anterior no són aplicables a les informacions que: (i) siguin regularment conegudes sense tenir caràcter confidencial o que estiguessin publicades a la pàgina web de DYNASTY MOTORS sense estar-ne restringit l'accés; (ii) que fossin de domini públic o accessibles al públic amb caràcter general, per un motiu diferent de la transgressió d'aquesta clàusula; (iii) que s'obtingui d'un tercer que no estiga obligat a guardar confidencialitat en relació amb la informació; (iv) la revelació del qual per part del receptor sigui exigida legalment.

Les parts es comprometen a respectar les obligacions que resulten de la present estipulació durant la vigència del present contracte, així com durant els deu (10) anys següents a la seva terminació o resolució.

Qualsevol imatge i/o propietat intel·lectual referent a un vehicle, sigui quina sigui la naturalesa del seu origen, que es trobi a la nau de DYNASTY MOTORS durant la realització d'un servei o pupil·latge, serà propietat de DYNASTY MOTORS. DYNASTY MOTORS es compromet a mantenir la confidencialitat del titular i/o CLIENT del vehicle si aquest ho requereix.

 

ONZENA. – Privadesa y comunicacions comercials

Protecció de dades personals: DYNASTY MOTORS en el seu compromís de garantir la confidencialitat de la informació dels seus usuaris i clients, compleix amb les obligacions establertes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, així com el Reglament (UE) 20106/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El CLIENT pot accedir a la totalitat de la informació en relació amb la gestió de dades de caràcter personal per part de DYNASTY MOTORS, a la pàgina Política de Privadesa del Portal web de DYNASTY MOTORS.

Durant el procés de registre, el CLIENT haurà de subministrar una sèrie de dades de caràcter personal per poder dur a terme la relació comercial entre ambdues parts i per garantir el compliment de les Condicions Generals d'ús de DYNASTY MOTORS.

DYNASTY MOTORS no cedirà a tercers les dades de caràcter personal excepte en els casos en què hi hagi una obligació legalment estipulada de fer-ho.

Comunicacions comercials: DYNASTY MOTORS, de conformitat amb la legislació vigent, podrà remetre al CLIENT comunicacions relacionades amb els seus productes/serveis, promocions i avantatges, tant per correu postal com per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, missatgeria electrònica) per tal d’informar el CLIENT en relació amb aquests serveis o aspectes relacionats amb aquests. L'Usuari en acceptar aquestes condicions manifesta el seu consentiment per a la recepció de les comunicacions esmentades. No obstant això, l'Usuari podrà en tot moment i de forma senzilla i gratuïta manifestar la seva oposició a continuar rebent comunicacions de caràcter comercial, per a això únicament haurà de remetre a DYNASTY MOTORS una comunicació indicant la seva voluntat de causar baixa quant a la remissió d'aquestes comunicacions, a l'adreça que figura a l'Avís legal o mitjançant correu electrònic o l'àrea privada del Portal web de DYNASTY MOTORS.

 

DOTZENA. – Mesures de seguretat

DYNASTY MOTORS, és conscient de la impossibilitat de garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes informàtics i xarxes de comunicació, no obstant això, es compromet a posar a disposició dels usuaris els seus millors esforços per garantir la seguretat i disponibilitat de la informació allotjada a els seus servidors.

Per això s'implementarà el protocol de seguretat de xifratge de la informació (“https:”), a la qual cosa es podran afegir mesures addicionals de seguretat i garanties a través de terceres parts, en funció dels requeriments del servei.

 

TRETZENA. – Cessió i/o subrogació dels serveis

DYNASTY MOTORS podrà contractar o col·laborar amb subcontractistes, professionals o agents externs, així com cedir la totalitat o part dels contractes o drets formalitzats a terceres entitats, per tal de dur a terme la prestació de la totalitat o part dels serveis regits per aquestes condicions generals de contractació.

DYNASTY MOTORS es compromet a comunicar, a través dels canals de comunicació habilitats per a les seves relacions amb els CLIENTS descrits en aquestes condicions generals, la referida cessió de contractes o drets a terceres persones.

 

CATORZENA. – Restricció, suspensió i fi del servei. Extinció y resolució contractual

El servei s'entendrà prestat quan DYNASTY MOTORS procedeixi a prestar el servei objecte de les presents condicions generals de contractació.

Així mateix, en cas que el servei no hagi estat prestat, bé per circumstàncies imputables a DYNASTY MOTORS, per motius comercials o de qualsevol altra naturalesa no imputables a l'Usuari, s'entendrà que aquest servei ha finalitzat amb la devolució de l'import que el mateix Usuari, si és el cas, hagués abonat amb caràcter previ a DYNASTY MOTORS.

En cas que l'usuari incompleixi aquestes condicions generals en qualsevol dels seus termes, i en particular, pel que fa a les seves obligacions DYNASTY MOTORS podrà procedir a la restricció i/o suspensió del Servei proporcionant, en tot cas, una motivació de la decisió a l'usuari afectat a través dels canals de comunicació habituals amb el mateix i/o de la pròpia plataforma web/mòbil. Així mateix, s'oferirà a l'Usuari afectat l'oportunitat d'aclarir els fets i les circumstàncies en el marc del procediment intern de gestió de reclamacions que es podrà exercitar a través dels canals habituals de comunicació amb DYNASTY MOTORS. En cas de revocació de la suspensió o restricció DYNASTY MOTORS reincorporarà sense demora a l'Usuari a l'accés totes les dades i funcionalitats de què feia ús amb anterioritat conforme als serveis contractats.

El contracte s'extingirà quan ambdues parts compleixin les obligacions a què s'hi comprometen, exhaurint-ne l'objecte, o quan sigui resolt per alguna si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució en el Codi civil, i en tot cas, en cas de no abonament o no renovació del pagament dels serveis per part del CLIENT.

El present contracte de condicions generals podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de forma greu alguna de les obligacions establertes en aquest, en particular a les clàusules quarta o cinquena, respectivament, de les presents Condicions Generals. En tot cas, en aplicació del règim previst a l'article 4 del Reglament (UE) 2019/1150 del Parlament i del Consell de 20 de juny de 2019 sobre el foment de l'equitat i la transparència per als usuaris professionals de serveis d'intermediació en línia, es proporcionarà a l’usuari una declaració dels motius que justifiquin la decisió en suport durador amb almenys 30 dies dantelació al fet que la terminació tingui efecte definitiu.

 

QUINZENA. – Notificacions i comunicacions entre les parts. Reclamacions

Les notificacions, comunicacions i preavisos que es realitzin entre les parts de les presents condicions generals de contractació s'han de remetre per qualsevol mitjà (correu postal, fax, correu electrònic, telèfon, etc.) que permeti la identificació del remitent i la integritat i autenticitat de la informació facilitada. En aquest sentit, es requerirà la identificació prèvia de l'usuari a través del seu document nacional d'identitat o qualsevol altre que el substitueixi.

En particular, l'Usuari podrà enviar les vostres comunicacions i/o incidències en relació amb qualsevol aspecte relacionat amb la prestació dels serveis prestats per DYNASTY MOTORS a l'adreça de correu electrònic, a l'adreça postal i/o telèfon que figura a la pàgina “ Avís Legal”; als contactes disponibles a la web de DYNASTY MOTORS.

DYNASTY MOTORS posa a la disposició dels Usuaris un sistema de resolució de reclamacions i queixes. L'accés s'hi produirà pels canals habituals de comunicació (en persona o telemàtic). DYNASTY MOTORS es compromet a donar la deguda i diligent tramitació a les reclamacions i queixes dels usuaris atenent la seva complexitat i importància. Així mateix, DYNASTY MOTORS comunicarà sense dilació el resultat de la tramitació de la reclamació interna mitjançant una resolució en llenguatge clar i comprensible per l'usuari. El sistema intern de reclamacions no deixa al marge l'exigència de responsabilitat que si escau sigui procedent a través de les autoritats administratives competents o els Tribunals de Justícia.

 

SETZENA. – Relació amb atres contractes i contractes especials

La relació entre el CLIENT i DYNASTY MOTORS es regeix per aquestes Condicions Generals, amb independència de la vigència de l'Avís legal i qualsevol altre text legal que reguli les condicions d'ús del portal web de DYNASTY MOTORS, que s'aplicarà amb caràcter supletori, i que no contradigui les presents Condicions Generals.

Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, per a la prestació de determinats serveis es podrà establir l’aprovació per part del CLIENT d’altres condicions generals específiques o particulars per a aquest servei. En aquest cas, les esmentades Condicions o Acords específics s'aplicaran de forma preferent a la relació entre el CLIENT i DYNASTY MOTORS, i només de forma supletòria i en allò que no les contradiguin seran d'aplicació aquestes Condicions Generals.

 

DISSETENA. – Invalidesa i nul·litat parcial

En cas que alguna de les estipulacions de les presents condicions generals de contractació fos considerada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat o Tribunal de Justícia o Òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants estipulacions de les presents condicions generals de contractació, les quals conservaran la seva plena vigència i eficàcia vinculant per a les parts.

 

DIVUITENA. – Propietat intel·lectual i industrial

Amb caràcter general quant a drets i obligacions en relació amb propietat intel·lectual i industrial serà aplicable el que preveu l'Avís legal i Condicions d'Ús del Portal, disponibles a www.dynastymotors.eu, el qual serà igualment vinculant.

No obstant això, s'informa expressament al CLIENT que amb la seva alta al Servei i acceptació d'aquestes condicions generals accedeix al fet que el seu vehicle, marca o qualsevol altre signe amb què s'identifiqui, sigui inclòs al portal web o qualsevol altre canal propietat de DYNASTY MOTORS.

Qualsevol imatge i/o propietat intel·lectual referent a un vehicle, sigui quina sigui la naturalesa del seu origen, que es trobi a la nau de DYNASTY MOTORS durant la realització d'un servei o pupil·latge, serà propietat de DYNASTY MOTORS. DYNASTY MOTORS es compromet a mantenir la confidencialitat del titular i/o CLIENT del vehicle si aquest ho requereix.

 

DINOVENA. – Llei aplicable, competència jurisdiccional i resolució dels conflictes

L'usuari es compromet a fer un ús correcte i adequat dels serveis i qualsevol informació referent a DYNASTY MOTORS de conformitat amb la Llei, amb aquestes Condicions Generals, l'Avís Legal i Condicions d'Ús del servei, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables.

Les presents condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que es puguin suscitar en relació amb interpretació, aplicació i compliment. El CLIENT renuncia expressament a qualsevol fur diferent que, per aplicació de la Llei vigent, li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Valls, sense perjudici de l'específica regulació que sigui pròpia per als usuaris finals que tinguen la condició d'usuaris i consumidors segons la normativa de consum actualment vigent.

 

 

      DIRECCIÓ
 
 • 43800 Valls, Tarragona                                      

 
 • dynastymotorsvalls@gmail.com
 
 

      SEGUEIX-NOS